Publicat la 31-10-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis
Avand in vedere referatul compartimentului financiar-contabil inregistrat cu nr. 5285/30.10.2015 si avizul favorabil al Comisiei economice, buget - finante, agricultura şi amenajarea teritoriului
inregistrat cu nr. 5284/30.l 0.2015
In conformitate cu art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit a si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale, cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetul local pe anul 2015, după cum urmează:

I. Pe partea de venituri:

 • la cap. 04.02.01 - se adauga suma de 75 mii lei
 • la cap. 18.02.50 - se adauga suma de 32 mii lei
 • la cap. 11.02.02 - se diminueaza cu suma de 109 mii lei

II. Pe partea de cheltuieli:

1. Salarii

 • la cap. 51.02.1 O - se adauga suma de 5 mii lei
 • la cap. 61.02.10 - se adauga suma de 2 mii lei
 • la cap. 65.02.l O - se diminueaza cu suma de 109 mii lei

2. Investitii

 • la cap.61.02.71 (suplimentare achizitie masina PSI) - se adauga suma de 44 mii lei
 • la cap. 70.02.71 - se adauga suma de 56 mii lei din care:
  • - achitare bazin piscicol - suma de 31 mii lei
  • - reabilitare si modernizare retea apa Dudestii Vechi - suma de 25 mii lei
 • la cap. 51.02.71 (achizitie autobuz si microbuz)- se retrage suma de 20 mii lei
 • la cap. 67.02.71 (achizitie generator) - se retrage suma de 70 mii lei
 • Suma de 90 mii lei din retrageri se va aloca la cap. 70.02.71 pentru proiectede interes local.

Art.2. Prezenta se comunică:
Instituţiei Prefectului - Timiş
Consiliului Judeţean Timiş
Compartimentului financiar-contabil din aparatul propriu al
primarului
Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 65 din 31.10.2015.pdf
856 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL