Publicat la 31-10-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis
Având în vedere referatul primarului înregistrat cu nr. 5700/30.10.2015;
În conformitate cu:
prevederile art. 12 şi 13 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală;
prevederile O. G. 6 / 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii ;
prevederile art 35 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale.
În conformitate cu art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit a şi art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administraţiei publice locale, cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă participare Comunei Dudeştii Vechi, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Beba VecheDudeştii Vechi-Valcani"
Art.2 Actul constitutiv şi Statutul Asociaţiei urmează să fie aprobate într-o sedinţă ulterioare, după îndeplinirea procedurilor preliminare cu privire la înfiinţarea acestei Asociaţii.
Art.3 Se aprobă contribuţia Comunei Dudeştii Vechi cu suma de 1.000 de lei la patrimoniul iniţial al Asociaţiei.
Art.4 Primarul comunei Dudeştii Vechi şi persoanele din cadrul aparatului de specialitate al acestuia vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.
Art.5 Prezenta se comunică :

  • Instituţiei Prefectului - Timiş
  • Consiliului Judeţean Timiş
  • Compartimentului financiar-contabil din aparatul propriu al primarului
  • Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL Nr 66 din 31.10.2015.pdf
665 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL