Publicat la 20-11-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis
Av and in vedere referatul compartimentului financiar-contabil inregistrat cu nr. 5978/19.11.2015 si avizul favorabil al Comisiei economice, buget - finante, agricultura şi amenajarea teritoriului
inregistrat cu nr. 6001120.11.2015
In conformitate cu art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit a si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale, cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetul local pe anul 2015, după cum urmează:
Pe partea de venituri se modifica astfel:

 • la cap. 11.02.02 (sume din TV Apt. finantarea chelt.) -se adauga suma de 269.60 mii lei
 • la cap. 11.02.06 (sume din TV Apt. echilibrare) -se adauga suma de 175 mii lei
 • la cap. 11.02.05 (sume din TVA pentru drumuri comunale)- se adauga suma de 100 mii lei
 • la cap. 42.02.65 - se adauga suma de 350 mii lei

Pe partea de cheltuieli se modifica astfel:

 • la cap. 65.02.1 O (invatamant) -cheltuieli de personal - se adauga suma de 244.60 mii lei
 • la cap. 65.02.20 (invatamant) - chelt. cu servicii si bunuri -se adauga suma de 18 mii lei
 • la cap. 67.02.20 (cultura) -chelt. cu servicii si bunuri- se adauga asuma de 60 mii lei
 • la cap. 68.02.57 -indemnizatii handicap - se adauga suma de 7 mii lei
 • la cap 70.02.20 (servicii si dezvoltare) -chelt. cu servicii si bunuri - se adauga suma de 40 mii lei
 • la cap. 70.02.71 (servicii si dezvoltare)-investitii - se adauga suma de 350 mii lei
 • la cap. 84.02.20 (transporturi) - chelt. cu servicii si bunuri - se adauga suma de 75 mii lei
 • la cap. 84.02.20 (transporturi) -investitii - se adauga suma de 100 mii lei

Art.2 Prezenta se comunică :

 • Instituţiei Prefectului - Timiş
 • Consiliului Judeţean Timiş
 • Compartimentului financiar-contabil din aparatul propriu al primarului
 • Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 68 din 20.11.2015.pdf
929 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL