Publicat la 20-11-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

„PROIECT INTEGRAT PRIVIND ÎNFIINTAREA RETELEI DE CANALIZARE SI A STATIEI DE EPURARE ÎN SATELE -PORDEANU, CHEGLEVICI SI BEBA VECHE, ÎNFIINTAREA SI, RESPECTIV, MODERNIZAREA RETELEI DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILA ÎN SATELE -PORDEANU SI CHEGLEVICI, MODERNIZAREA SI DOTAREA CĂMINELOR CULTURALE DIN SATELE -PORDEANU si DUDE5TII VECHI, ÎNFIINTAREA SI DOTAREA CENTRULUI DE ASISTENTĂ DUPA PROGRAMUL ŞCOLAR, DE TIP AFTER SCHOOL, ÎN DUDEŞTII VECHI, PRECUM ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DIN COMUNELE BEBA VECHE SI DUDEŞTII VECHI, JUDEŢUL TIMIŞ" de către Asociaţia de dezvoltare intercomunitara Beba Veche - Dudeştii Vechi

Având în vedere:

Notificarea CRFIR nr. 12042/28.10.2015 referitoare Ia semnarea contractului de finantare C322010953700037 având ca obiect „PROIECT INTEGRAT PRIVIND ÎNFIINTAREA RETELEI DE CANALIZARE SI A STATIEI DE EPURARE ÎN SATELE - PORDEANU, CHEGLEVICI ŞI BEBA VECHE, ÎNFIINȚAREA ŞI, RESPECTIV, MODERNIZAREA REŢELEI DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ
ÎN SATELE - PORDEANU ŞI CHEGLEVICI, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA CĂMINELOR CULTURALE DIN SATELE - PORDEANU si DUDESTII VECHI, ÎNFIINTAREA SI DOTAREA CENTRULUI DE ASISTENTA DUPĂ PROGRAMUL ŞCOLAR, DE . TIP AFTER SCHOOL, ÎN DUDEŞT!l VECHI, PRECUM ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DIN COMUNELE BEBA VECHE ŞI DUDEŞTlI VECHI, JUDEŢUL TIMIŞ", derulat prin PNDR - Măsura 322;

Luând in considerare:

HCL 27/09.07.2009 - privind instrumentarea proiectului „PROIECT INTEGRAT PRIVIND ÎNFIINTAREA RETELEI DE CANALIZARE SI A STATIEI DE EPURARE ÎN SATELE-PORDEANU, CHEGLEVICI ŞI BEBA VECHE, INFIINTAREA SI, RESPECTIV, MODERNIZAREA RETELEI DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ IN SATELE - PORDEANU ŞI CHEGLEVICI, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA CĂMINELOR CULTURALE DIN SATELE - PORDEANU si DUDESTII VECHI, ÎNFIINTAREA SI DOTAREA CENTRULUI DE ASISTENTA DUPĂ PROGRAMUL ŞCOLAR, DE TIP AFTER SCHOOL, ÎN DUDEŞT!l VECHI, PRECUM ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DIN COMUNELE BEBA VECHE ŞI DUDEŞTII VECHI, JUDEŢUL TIMIŞ", de către Asociaţia de dezvoltare intercomunitara Beba Veche - Dudeştii Vechi;

Încheierea judecătorească nr. 26/15.06.2019 privind înfiinţarea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitara Beba Veche - Dudeştii Vechi, statutul si actul constitutiv al Asociaţiei;

Ţinând cont de:

dispoziţiile O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul:

art. 36 alin 2 (20 lit b şi art 45) din legea 215/ 2001 R a administraţiei publice locale, consiliul local al comunei Dudeştii Vechi, in calitate de membru al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitara Beba Veche - Dudestii Vechi 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie

--------------------

Hotărăște:

Art. 1 Se desemnează responsabil achiziţii si preşedinte al comisiei de evaluare a ofertelor ce vor fi depuse in cadrul procedurilor de achiziţii ce vor fi derulate in vederea realizării proiectului integrat: „PROIECT INTEGRAT PRIVIND INFIINŢAREA REŢELEI DE CANALIZARE ŞI A STATIEI DE EPURARE ÎN SATELE - PORDEANU, CHEGLEVICI SI BEBA VECHE, ÎNFIINTAREA SI, RESPECTIV, MODERNIZAREA REŢELEI DE ALIMENTARE cu APĂ POTABILĂ ÎN SATELE -PORDEANU şi CHEGLEVJCJ, MODERNIZAREA SI DOTAREA CĂMINELOR CULTURALE DIN SATELE - PORDEANU si DUDESTII VECHI, ÎNFIINTAREA SI DOTAREA CENTRULUI DE ASISTENTĂ DUPĂ PROGRAMUL SCOLAR, DE TIP AFTER SCHOOL: ÎN DUDEŞTII VECHI, PRECUM ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DIN COMUNELE BEBA VECHE Şi DU DEŞTIII VECHI, JUDEŢUL TIMIŞ'', domnul Uzun Petru, identificat prin C.I. seria TZ nr. 146558, CNP 19000621352295, domiciliat in loc. Dudeştii Vechi, nr. 2 18, jud. Timiş

Art. 2 Se desemnează membru in comisia de evaluare a ofertelor ce vor fi depuse in cadrul procedurilor de achiziţii ce vor fi derulate in vederea realizării proiectului integrat: „PROIECT
INTEGRAT PRIVIND ÎNFIINTAREA RETELEI DE CANALIZARE Si A STATIEI DE EPURARE ÎN SATELE - PORDEANU, CHEGLEVICI ŞI BEBA VECHE, ÎNFIINŢAREA ŞI, RESPECTIV, MODERNIZAREA REŢELEI DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN SATELE-PORDEANU SI CHEGLEVICI, MODERNIZAREA SI DOTAREA CĂMINELOR CULTURALE DIN SATELE - PORDEANU SI DUDESTII VECHI, ÎNFIINTAREA SI DOTAREA CENTRULUI DE ASISTENŢĂ DUPĂ PROGRAMUL ŞCOLAR, DE TIP AFTER SCHOOL, IN DUDEŞTII VECHI, PRECUM ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DIN COMUNELE BEBA VECHE ŞI DUDEŞTII VECHI, JUDEŢUL TIMIŞ'', doamna ACSINTE Ramona - Julia identificată cu C.I. seria TZ nr. 102582, CNP 2821216350052, domiciliată în com. Dudeştii Vechi, nr. 766,jud. Timiş

Art. 3 Se desemnează membru de rezerva in comisia de evaluare a ofertelor ce vor fi depuse in cadrul procedurilor de achiziţii ce vor fi derulate in vederea realizării proiectului integrat:
„PROIECT INTEGRAT PRIVIND ÎNFIINTAREA RETELEI DE CANALIZARE SI A STATIEl DE EPURARE ÎN SATELE - PORDEANU, CHEGLEVICI SI BEBA VECHE, ÎNFIINTAREA SI, RESPECTIV, MODERNIZAREA RETELEI DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN SATELE-PORDEANU SI CHEGLEVICI, MODERNIZAREA SI DOTAREA CĂMINELOR CULTURALE DIN SATELE - PORDEANU SI DUDESTII VECHI, ÎNFIINTAREA SI DOTAREA CENTRULUI DE ASISTENŢĂ DUPĂ PROGRAMUL ŞCOLAR, DE TIP AFTER SCHOOL, IN DUDEŞTII VECHI, PRECUM ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DIN COMUNELE BEBA VECHE ŞI DUDEŞTII VECHI, JUDEŢUL TIMIŞ", domnul BUDUR Pavel, identificat cu CI seria TM nr. 878301, CNP 1570131353958, domiciliat în com. Dudeştii Vechi, nr. 378, jud. Timiş

Art. 4 Prezenta Hotărâre se aduce la cunoştinţă, prin afişare la sediul Primăriei, şi se comunică, conform prevederilor Legii nr. 2 15/2001 a Administraţiei publice locale, cu modificările si
completările ulterioare:
- Instituţiei Prefectului jud. Timiş;
- Persoanelor identificate la art. 1, art. 2 si art.3 din prezenta Hotărâre;
- Primarului Comunei Dudeştii Vechi;

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 69 din 20.11.2015.pdf
867 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL