Publicat la 20-11-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis, Ţinând cont de referatul nr. 5997 /20.11.2015 întocmit de primar şi de avizul favorabil cu nr. 6014/20.11.2015 al Comisie juridice, disciplină şi administraţie publică locală

Având în vedere:

  • prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune publică;
  • prevederile ordinului 407 /2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor şi municipiilor;
  • prevederile ordinului nr. 226/235/2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu şi lung ;
  • prevederile Ordinului nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de hectar pe pajişte.


ln conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 s1 art.45 alin ( 1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 11 voturi pentru, 1 abţinere, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri în funcţie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă concesionarea, prin licitaţie publică, a suprafeţelor de pajişti aflate în proprietate privată a comunei Dudeştii Vechi, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2 Se aprobă caietul de sarcini al concesionării, cerinţele minime de calificare ale ofertanţi lor - conform anexei 2, parte integrantă din prezenta Hotârare.
Art.3 Se aprobă regulamentul procedurii de licitaţie publică conform anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta Hotărâre.
Art.4 Se aprobă Documentaţia de atribuire privind concesiunea pajiştilor, conform anexei nr.4, parte integrantă din prezenta Hotărâre.
Art.5 Se aprobă modelul contractului cadru de concesiune, conform anexei nr. 5, parte integrantă din prezenta Hotărâre.
Art.6 Se stabileşte drept suma minimă de pornire a licitaţiei echivalentul în lei a 400 kg. grâu/ha/ an.
(2) Preţul se va stabilii conform Bursei de la Londra, la data de 31 iulie a fiecărui an.
Art. 7 Pasul de licitaţie este de 5 % din preţul de pornire al licitaţiei.
Art.8 Licitatia va fi organizată după finalizarea proiectului de amenajare pastorală pentru pajiştile aflate în proprietatea comunei Dudeştii Vechi.
Art. 9 Comisia de licitaţie va fi stabilită prin dispoziţie a primarului comunei Dudeştii Vechi.
Art.10 Primarul comunei Dudeştii Vechi împreună cu Comisia de Licitaţie vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.
Art.11 Prezenta se comunică:

  • Institutiei Prefectului Timis
  • Consiliului Judetean Timis
  • Locuitorilor comunei

 

DESCARCA DOCUMENTUL IN FORMAT PDF DE MAI JOS PENTRU A VIZUALIZA SI URMATOARELE PAGINI:

Anexa 1 la HCL 70 I 20 noiembrie 2015: Pajiştile aflate în proprietatea privată a comunei Dudeştii Vechi care urmează să fie concesionate ca urmare a organizării licitaţiei conform H.C.L. 70/20.11.2015 sunt următoarele...

Anexa nr. 2 la HCL 70/20.noiembrie.2015: CAIET DE SARCINI PRIVIND CONCESIONAREA PĂŞUNILOR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A COMUNEI DUDEŞTII VECHI

Anexa nr. 3 la HCL 70/20.noiembrie.2015: Regulamentul procedurii de licitatie privind concesionare pajiştilor aflate în proprietatea Comunei Dudeştii Vechi

Anexa nr.4 la H.C.L. nr. 70/20.noiembrie.2015: DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE Privind pajiştile aflate în proprietate comunei Dudeştii Vechi

Anexa nr.5 la H.C.L. nr. 70/20. noiembrie. 2015: CONTRACT-CADRU de concesiune pentru suprafeţele de pajişti a flate în domeniul public al comunei Dudeştii Vechi

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 70 din 20.11.2015.pdf
843 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL