Publicat la 20-11-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Având in vedere Expunerea de motive a primarului comunei Dudestii Vechi, jud. Timis , la Proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării unei Scrisori de Garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 10.450.000 lei, in vederea garantării obligatiilor de plata a avansului in valoare de 9.500.000 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat ,,Proiect
integrat privind infiintarea retelei de canalizare si a statiei de epurare in satele - Pordeanu, Cheglevici si Beba Veche, infiintarea si respectiv, modernizarea retelei de alimentare cu apa potabila in satele - Pordeanu si Dudestii Vechi, infiintarea si dotarea centrului de asistenta dupa programul scalar, de tip after school, in Dudestii Vechi, infiintarea si modernizarea infrastructurii rutiere din comunele Beba Veche si Dudestii Vechi, judetul Timis" pe raza comunelor Beba Veche si Dudestii Vechi, jud. Timis, in baza contractului de finantare nerambursabila nr. C 322010953700037/19.11.2015 si actele aditionale ulterioare, in favoarea Agentiei pentru Finantarea lnvestitiilor Rurale.
Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate, in temeiul dispozitiilor art.38(4), lit.„b", in conformitate cu art. 36 alin 7, lit. (c), si art.45 alin (1) din Legea nr. 215 a Administratiei publice locale, cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1. Se aproba solicitarea unei Scrisori de Garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 10.450.000 lei, in vederea garantării obligatiilor de plata a avansului in valoare de 9.500.000 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat „Proiect integrat privind infiintarea retelei de canalizare si a statiei de epurare in satele - Pordeanu, Cheglevici si Beba Veche, infiintarea si respectiv, modernizarea retelei de alimentare cu apa potabila in satele - Pordeanu si Dudestii Vechi, infiintarea si dotarea centrului de asistenta dupa programul scalar, de tip after school, in Dudestii Vechi, infiintarea si modernizarea infrastructurii rutiere din comunele Beba Veche si Dudestii Vechi, judetul Timis" pe raza comunelor Beba Veche si Dudestii Vechi, jud. Timis, în baza contractului de finantare nerambursabila nr. C322010953700037/19.11.2015 si actele adiionale ulterioare, în favoarea Agentiei pentru Finantarea lnvestitiilor Rurale.
Art.2. Primarul comunei Dudestii Vechi, j ud. Timis va duce la îndeplinire prevederile prezentei HOTARARI.
Art.3. Prezenta se comunica ;
lnstitutia Prefectului Timis
Consiliului Judetean Timis
Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 71 din 20.11.2015.pdf
801 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL