Publicat la 20-11-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Având in vedere Expunerea de motive a primarului comunei Dudestii Vechi, jud. Timis, aprobarea valorii de investitie a Proiectului „Proiect integrat privind înfiintarea retelei de canalizare si a statiei de epurare in satele Pordeanu, Cheglevici 'si Beba Veche, înfiintarea si respectiv, modernizarea retelei de alimentare cu apa potabila in satele - Pordeanu si Dudestii Vechi, înfiintarea si dotarea centrului de asistenta după programul scolar, de tip after school, in Dudestii Vechi, înfiintarea si modernizarea infrastructurii rutiere din comunele Beba Veche si Dudestii Vechi, judetul Timis" cu o valoare totala de 33.086.994 lei din care: 24.021.497 lei valoare eligibila si 9.065.497 lei valoare neeligibila, in baza contractului de finantare nerambursabila nr. C322010953700037/19.11.2015 si actele aditionale ulterioare încheiat de Asociatia de dezvoltare intercomunitara Beba Veche - Dudestii Vechi cu Agentia pentru Finantarea lnvestitiilor Rurale. Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate, in temeiul dispoziiilor art.38(4), lit.„b", in conformitate cu art. 36 alin 7, lit. (c), si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale, cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1. Se aproba valoarea de investiţie a Proiectului „Proiect integrat privind înfiintarea retelei de canalizare si a statiei de epurare in satele Pordeanu, Cheglevici 'si Beba Veche, înfiintarea si respectiv, modernizarea retelei de alimentare cu apa potabila in satele - Pordeanu si Dudestii Vechi, înfiintarea si dotarea centrului de asistenta după programul scolar, de tip after school, in Dudestii Vechi, înfiintarea si modernizarea infrastructurii rutiere din comunele Beba Veche si Dudestii Vechi, judetul Timis"

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 72 din 20.11.2015.pdf
897 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL