Publicat la 03-12-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local DUDESTII VECHI întrunit în şedinţă la data de 3 decembrie 2015

Avand in vedere referatul primarului inregistrat cu nr. 6114/27.11.2015, avizul favorabil al Comisiei economice, buget - finante, agricultura şi amenajarea teritoriului inregistrat cu nr. 6188/03.12.2015 si avizul favorabil dat de Comisia juridica, disciplina si administartie publica locala inregistrat cu nr. 6189/03.12.2015.

Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare.

Prevederile Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercom unitara Apa-Canal Timis , art.21 (1)

În temeiul art. 11, art. 36 al. 2 lit. e) si al. 7 lit. c), precum şi art. 45 al. 3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicate,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 - Se mandatează Dl. GHEORGHE NACOV, primar al comunei DUDESTII VECHI cetăţean român, născut(ă) la data de 11.04.1972 la sannicolau Mare, domiciliat în DUDESTII VECHI nr. 364,
posesor al C.I. seria TM, nr. 708050 eliberata de SPCLEP Sannicolau Mare, ca în Adunarea Generală ordinară din data de 04.12.2015, să aprobe intrarea in Asociatie a comunei Pădureni.

Art. 2 - Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local DUDESTII VECHI vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Adoptată în şedinţa din atade 03.12.2015
Cu un număr de 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie

Descarcă documentul în format PDF:

HCl Nr 74 din 03.12.2015.pdf
728 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL