Publicat la 03-12-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis
A vand in vedere referatul compartimentului financiar-contabil inregistrat cu nr. 6184/03.12.2015 si avizul favorabil al Comisiei economice, buget - finante, agricultura şi amenajarea teritoriului inregistrat cu nr. 6188/03.12.2015
In conformitate cu art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit a si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale, cu 11 voturi pentru, 1 vot impotriva, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetul local de venituri si cheltuieli pe trimestrul IV 2015, după cum urmează:

Pe partea de venituri:

  • de la cap. 07.02.02.02 (venituri din teren persoane juridice) - se retrage suma de 310 mii lei
  • de la cap. 03.02.50 (venituri din concesiuni) - se retrage suma de 85 mii lei
  • de la cap. 11.02.02 (sume defalcate din TV A) - se retrage suma de 2 mii lei

Pe partea de cheltuieli:

  • de la cap. 51.02.20 (eh. materiale) - se retrage suma de 135 mii lei
  • de la cap. 65.02.10 (salarii)- se retrage suma de 2 mii lei
  • de la cap. 67.02.20 (eh. materiale) - se retrage suma de 60 mii lei
  • de la cap. 68.02.57 (indemnizatii handicap) - se retrage suma de 20 mii lei
  • de la cap. 74.02.20 (eh. materiale) - se retrage suma de 30 mii lei
  • de la cap. 84.02.20 (eh. materiale) - se retrage suma de 150 mii lei


Art.2. Prezenta se comunică:
Instituţiei Prefectului - Judetul Timiş
Consiliului Judeţean Timiş
Compartimentului financiar-contabil din aparatul propriu al
primarului
Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 77 din 03.12.2015.pdf
930 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL