Publicat la 21-12-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis
Avand in vedere adresa DGFP Timis înregistrata cu nr. 6369/15. 12. 2015, referatul compartimentului financiar-contabil înregistrat cu nr. 6429/18. 12.2015 si avizul favorabil al Comisiei economice, buget - finante, agricultura şi amenajarea teritoriului înregistrat cu nr. 6435/21. 12.2015
In conformitate cu art. 36 alin. 2 lit. b coroborat cu alin. 4 lit a si art. 45 alin (1) din Legea nr. 215 a Administratiei publice locale, cu 11 voturi pentru, 1 abtinere, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetul local pe anul 2015, după cum urmează:
I. Pe partea de venituri se suplimenteaza cu sumele realizate in plus fata de cele
prevazute astfel :

  • la cap. 04. 02. 01 - se adauga suma de 10 mii lei
  • la cap. 18. 02. 50 - se adauga suma de 35 mii lei
  • la cap. 16. 02. 03 - se adauga suma de 7 mii lei
  • la cap. 16. 02. 50 - se adauga suma de 2 mii lei
  • la cap. 34. 02.02. - se adauga suma de 6 mii lei


Total - 60 mii lei

  • la cap. 11. 02. 02. - suma de 4,9 mii lei se retrage conform adresei DGFP nr. 6369/2015.


II. Pe partea de cheltuieli se suplimenteaza astfel :

  • la cap. 70. 02. 71 „ Modernizare iluminat public„ - se adauga suma de 60 mii lei
  • la cap. 51 . 02. 1 O , , chel tuie li de personal,, - se retrage suma de 2 mii lei
  • la cap. 65. 02. 10 „ salarii scoala„ - se adauga suma de 2 mii lei
  • la cap. 65.02.10 - „ Salarii scoala„ se diminueaza cu suma de 4,9 mii lei


Art.2. Prezenta se comunică:
Instituţiei Prefectului - Timiş
Consiliului Judeţean Timiş
Compartimentului financiar-contabil din aparatul propriu al
primarului
Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 79 din 21.12.2015.pdf
938 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL