Publicat la 21-12-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,
Tinând cont de referatul primarului cu nr. 6419/18.12.2015 prin care se propune acordarea unor pachete cadou cu ocazia sarbatorilor de iarna, elevilor unităţilor de învăţămând din localitate şi avizul Comisiei Economice, Buget, Finanţe şi Agricultură cu nr. 6435/21.12.2015
Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale şi ale Legii nr.186/2014 privind bugetul pe anul 2015
În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct. l si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă alocarea sumei de 9.500 lei din bugetul local pentru acordarea pachetelor cadou cu ocazia sărbătorilor de iarnă, pentru elevi din unităţile de învăţământ de pe teritoriul administrativ al comunei Dudeştii Vechi, jud. Timiş.
Art.2 Pe lângă suma alocată din bugetul local, contravaloarea pachetelor cadou va fi suportată parţial şi din sponzorizătile acordate de unele societăţi şi investitori din zonă.
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se încredinţează persoanele din departamentul contabilitate al aparatului de specialitate al primarului.
Art.4 Prezenta se comunică:
Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş
Consiliului Judeţean Timiş
Departamentului contabilitate
Liceului Teoretic Sfinţii Kiril şi Metodii Dudeştii Vechi
Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL Nr 80 din 21.12.2015.pdf
824 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL