Publicat la 21-12-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,
Tinând cont de referatul primarului cu nr. 6423/ 18.12.2015,
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei Economice, Buget, Finanţe, Agriculura şi Amenejarea Teritoriului cu nr. 6435/21.12.2015
Având în vedere proiectul Asociaţiei de Dezvoltare Beba Veche - Dudeştii Vechi, accesat pe măsura 322 - PNDR
Având în vedere prevederile art. 45, alin.2, lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală
În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct. 1 si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1(1) Se aprobă dezmembrarea unor suprafeţe totale de 1594,76 mp din Ps 338 astfel:

  • 478,50 mp în vederea amplasării staţiei de epurare
  • 1116,26 mp în vederea creării unui drum de acces

(2) Dezmembrarea urmează să fie realizată conform planului care constituie anexă la prezenta Hotărâre.

Art.2 Restul suprafeţei de teren din Ps. 338 şi regimul juridic şi de proprietate al acesteia rămân neschimbate.
Art.3 Prezenta se comunică:
Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş
Consiliului Judeţean Timiş
Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Locuitorilor comunei

DESCARCATI FISIERUL IN FORMAT PDF, DE MAI JOS, PENTRU A VIZUALIZA INTREG DOCUMENTUL CARE MAI CONTINE SI URMATOARELE:

  • Anexa la HCL 81 din 21/12/2015

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 81 din 21.12.2015.pdf
947 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL