Publicat la 21-12-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,
Tinând cont de referatul primarului cu nr. 6424/18.12.2015,
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei Economice, Buget, Finanţe, Agriculura şi Amenejarea Teritoriului cu nr. 6435/21.12.2015
Tinând cont de prevederile art. 7 din contractul de concesiune nr. 8002/ 12.12.2011
Având în vedere prevederile art. 45, alin.2, lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală
În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct. 1 si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă realizarea unor investiţii care constau în schimbarea integrală a acoperişului imobilului înscris în CF 1O168 Dude ştii Vechi, nr. top 370 / 1, de către SC Viruzab-Stomi SRL, în calitate de concesionar al imobilului.
Art.2 Investiţia realizată urmează să fie suportată în întregime de către concesionar.
Art.3 Lucrările care urmează să fie realizate nu trebuie să aducă nici un fel de atingere structurii de rezistenţă a clădirii
Art.4 Prezenta se comunică:
Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş
Consiliului Judeţean Timiş
SC Viruzab-Stomi SRL
Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL Nr 82 din 21.12.2015.pdf
962 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL