Publicat la 21-12-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,
Tinând cont de referatul primarului cu nr. 6425/ 18.12.2015,
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei Economice, Buget, Finanţe, Agriculra şi Amenejarea Teritoriului cu nr. 6435/21.12.2015
Având în vedere prevederile art. 45, alin.2, lit. e) şi alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală
Ţinând cont de faptul necesitatea asigurării unor servicii de calitate locuitorilor comunei Dudeştii Vechi.
În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă închirierea către S.C. RCS & RDS S.A. a unui spaţiu pe imobilul înscris în CF 401774 Dudeştii Vechi, având destinaţia „turn de apă", în vederea instalării unor echipamente pentru staţii de comunicare mobile uşoare.
Art.2 Durata contractului de închiriere este de 10 ani.
Art.3 Preţul stabilit drept chirie anuală este de 1.500 euro (omiecincisuteeuro).
Art.4 Exercitarea drepturilor dobândite ca urma a închirierii trebuie să se realizeze astfel încât să nu aducă nici un fel de atingere dreptului de proprietate asupra imobilului sau drepturilor cerorlalte entităţi care deţin echipamente instalate pe imobilul închiriat.
Art.5 Prezenta se comunică:
Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş
Consiliului Judeţean Timiş
SC RCS & RDS SRL
Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL Nr 83 din 21.12.2015.pdf
846 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL