Publicat la 21-12-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timiş ,
Având în vedere referatul primarului cu nr. 6427 I 18.12.2015,
Tinând cont de adresa Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor publici cu nr. 59413/2015
Având în vedere dispoziţiile Legii 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, a Legii nr. 53 I 2003 privind Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare
În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 7. 66012006 privind aprobarea instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare afuncţiilor publice
A vând în vedere prevederile Legii nr. 2412000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit. (c) şi art.45 alin (1) din Legea nr.215 a administraţiei publice locale , cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenţi, 13 consi !ieri în funcţie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dudestii Vechi, pentru anul 2016, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre
Art.2 Se încredinţează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Primarul comunei Dudeştii Vechi, prin departamentele de specialitate.
Art.3 Prezenta se comunică:
Institutiei Prefectului Timis
Consiliului Judetean Timis
Agenţiei Nationale a Funcţionarilor Publici
Locuitorilor comunei

DESCARCATI FISIERUL IN FORMAT PDF, DE MAI JOS, PENTRU A VIZUALIZA INTREG DOCUMENTUL CARE MAI CONTINE SI URMATOARELE PAGINI:

  • Anexa 1 la HCL 85 / 21.decembrie.2015

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 85 din 21.12.2015.pdf
862 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL