Publicat la 29-12-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judeţul Timiş,
Având în vedere prevederile Dispoziţiei primarului nr 125/28.12.2015, referatul cu nr. 6545/28.12.2015 privind validarea rectificării bugetare realizate prin dispoziţia primarului, avizul favorabil
al Comisiei economica, buget, finanţe, agricultură şi amenajarea teritoriului cu nr. 6576/29.12.2015.
În conformitatea cu prevederile art. 82 din Legea 273/2006 privind finaţele publice
In conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 si art.45 alin ( 1) din Legea nr. 215 a Administratiei publice locale , cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se validează Dispoziţia primarului nr. 125/28.12.2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015, care face parte integrantă din prezentul act.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se deleagă Departamentul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.3 Prezenta se comunică:

  • Institutiei Prefectului Timis
  • Consiliului Judetean Timis
  • Departamentului financiar contabil
  • Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL Nr 86 din 29.12.2015.pdf
821 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL