Publicat la 29-01-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Privind aprobarea:

Înfiinţării Serviciului public de salubrizare pentru activităţile de colectaretransport deşeuri municipale la nivelul judeţului Timiş, care va deservi unităţile administrativ teritoriale din aria de operare a judeţului Timiş - membre ale ADID Timiş;

Studiului de oportunitate pentru delegarea de gestiune prin concesiune a serviciilor de colectare - transport al deşeurilor municipale din cele cinci zone ale judeţului Timiş;

Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare din judeţul Timiş şi a indicatorilor de performanţă

Documentaţiei de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare - transport al deşeurilor municipale din Zona 2 judeţul Timiş.

Consiliul Local al comunei DUDESTII VECHI întrunit în şedinţa ordinară;

Având în vedere :

• Referatul nr. 295 din data de 29.01.2016 al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,

• Referatul Comisiei Economice, Buget, Finante, Agricultura s1 Amenajarea teritoriului ale Consiliului Local DUDESTII VECHI

• Documentul de poziţie privind modul de implementare a proiectului "Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Timiş" semnat de membrii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş;

• Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş

• Dispoziţiile Legii nr. 5112006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare,

• Dispoziţiile Legii nr. 1O1/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare,

• Dispoziţiile OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 337/2006, cumodificările şi completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 36 alin.I, alin. 2 lit. a, i, d, alin. 3 lit. b, alin.6 lit. a pct. 14, art. 45, art. 115 şi art. 125 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

 Art. 1. Se aprobă înfiinţarea Serviciului public de salubrizare pentru activităţile de colectare-transport deşeuri municipale la nivelul judeţului Timiş, care va deservi unităţile administrativ teritoriale din aria de operare a judeţului Timiş - membre ale ADID Timiş, în scopul delegării de gestiune, prin concesionarea acestuia.
Art. 2. Se aprobă gestiunea delegată ca modalitate de gestiune a serviciului public de colectare -transport deşeuri municipale din cele cinci zone ale judeţului Timiş, prin încheierea a cinci contracte de concesiune de servicii, câte unul pentru fiecare zonă de colectare, astfel cum aceste zone au fost stabilite prin Proiectul "Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Timiş".
Art 3. (1) Se aprobă Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii prin contract de concesiune a activităţii de colectare - transport deşeuri municipale din cele cinci zone ale judeţului Timiş (anexă la prezenta Hotărâre).
(2) Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare din judeţul Timiş şi indicatorii de performanţă anexă la caietul de sarcini (anexă la prezenta Hotărâre).(3) Se aprobă Documentaţia de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare transport al deşeurilor municipale în judeţul Timiş - compusă din Caiet de sarcini şi Anexe la acesta, Fişa de date a achiziţiei, Formulare, Model de contract de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de colectare - transport deşeuri municipale în judeţul Timiş - zona 2 in vederea lansării procedurii de achiziţie publică (anexe la prezenta Hotărâre).
Art. 4. (1) Se aprobă ca procedura de achiziţie publică să se facă prin licitaţie deschisă pe loturi aferente celor 5 zone de colectare, iar delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare transport al deşeurilor municipale din cele cinci zone ale judeţului Timiş să se facă pentru o durată de 10 ani.
(2) Se mandatează ADID Timiş să organizeze şi să deruleze procedura de achiziţie publică privind delegarea gestiunii prin concesiune a activităţii de colectare - transport deşeuri municipale din cele cinci zone ale judeţului Timiş, prin licitaţie deschisă, în calitate de Autoritate Contractantă, în numele şi pe seama COMUNEI DUDESTII VECHI membră ADID Timiş, inclusiv să opereze modificările impuse şi necesare în documentatia de atribuire a achizitiei si a documentelor adiacente, solicitate de Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP) urmare evaluării documentaţiei de atribuire, în vederea postării în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), sau de alte instituţii cu atribuţii în acest sens/ operatorii economici interesaţi, după caz, urmare răspunsurilor la clarificări solicitate pe parcursul derulării procedurii.
Art. 5. Se mandatează Preşedintele ADID Timiş să semneze, în numele şi pe seama COMUNEI DUDESTII VECHI contractul de delegare de gestiune prin concesiune, în conformitate cu art. 1 O alin. (3) din Documentul de poziţie, după aprobarea de către AGA ADID a hotărârii de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de colectare - transport deşeuri municipale în judeţul Timiş - zona 2 după parcurgerea procedurii de atribuire.
Art. 6. Se mandatează ADID Timiş pentru monitorizarea executării contractelor de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de colectare - transport deşeuri municipale în judeţul Timiş şi pentru urmărirea îndeplinirii obligaţiilor asumate de operatori.
Art. 7. În conformitate cu dispoziţiile art. 21 alin (1) din Statutul ADID, se mandatează Dl. NACOV GHEORGHE vând funcţia de PRIMAR pentru a reprezenta COMUNA DUDESTII VECHI în Adunarea Generală a ADID Timiş, pentru a vota şi semna în numele şi pe seama COMUNEI DUDESTII VECHI Hotărârea AGA a ADID Timiş, în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 8. Prezenta hotărâre se va comunica:
  • Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş
  • Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Deşeuri Timiş
  • D-lui. NACOV GHEORGHE
Art. 9. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa publicului prm afişare la sediul Primăriei şi pe site-ul COMUNEI DUDESTII VECHI 

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 01 din 29.01.2016.pdf
939 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL