Publicat la 22-02-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis
În urma adreselor nr. 1321/19.01.2015 şi 3067/15.02.2016 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice - Timişoara, a adresei nr.865 I 25.01.2016 a Consiliului Judeţean Timiş, Direcţia BugetFinanţe,
In confo1mitate cu Legea 339/2015 a Bugetului de stat pe anul 2016 şi a prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
Având în vedere referatul compaiiimentului financiai·-contabil înregistrat cu nr. 698/22.02.2016 si referatul Comisiei economice, buget - finante cu nr. 706/22.02.2016
In conformitate cu art.36 alin.2 lit. b si d coroborat cu alin 4 lit. a si art.45 alin (1) din Legea nr .215 a Administraţiei publice locale , cu 9 voturi pentru, 4 voturi împotrivă, 13 consilieri prezenţi,
13 consilieri în funcţie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1. Se aproba Bugetul Local pe anul 2016 atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli dupa cum urmeaza:
Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pt. echilibrare (04.02.04) - 2037mii lei
Sume defalcate din TVA pentru echilibrare (11.02.06) -794,91 mii lei din care:

  • 352,91 reprez. rata împrumut in baza OUG 3/2013
  • 442 mii lei pentru echilibrare

Sume defalcate din TV A pentru invatamai1t si asistenta sociala ( 11.02.02) -2305,49 mii
Sume defalcate din TV A drumuri (11.02.05) - 100 mii lei
Venituri proprii (taxe si impozite locale)-2248,51 mii lei
Excedent la sfarsitul anului 2015 -38 mii lei

TOTAL VENITURI: 7521.42 mii lei

La aceste venituri s-a facut repartizarea cheltuielilor dupa cum urmeaza:
I. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE:

Cheltuieli de personal -2497 mii lei

Cheltuieli bunuri si servicii -2873,30 mii lei

Rata imprumut in baza OUG 3/2013 - 352,91 mii lei

Asistenta sociala - 338 mii lei

Alte cheltuieli - 24 mii lei

Transferuri - 200 mii lei

II. SECTIUNEA DEZVOLTARE:

 Investitii- 1274,21 mii lei

TOTAL CHELTUIELI: 7559.42 mii lei

Repartizarea cheltuielilor pe capitole bugetare s-a efectuat astfel :

1. Autoritati publice (administratie): 1622.91 mii lei
o cheltuieli de personal - 5 00 mii lei
o bunuri si servicii - 71 O mii lei
o restituire imprumut- 352,91 mii
o investitii - 60 mii lei

2. Ordine publica si siguranta nationala: 39 mii lei
o cheltuieli de personal - 33 mii lei
o bunuri si servicii - 6 mii lei
o 3. Invatamant: 2045 mii lei
o cheltuieli de personal - 1782 mii lei
o bunuri si servicii - 201 mii lei
o burse scoala - 24 mii lei
o investitii - 3 8 mii lei

4. Cultura, recreere si religie: 1109 mii lei
o cheltuieli de personal - 30 mii lei
o bunuri si servicii - 730 mii lei
o transferuri - 30 mii lei
o investitii- 319 mii lei

5. Asigurari si asistenta sociala: 394 mii lei
o cheltuieli de personal - 5 0 mii lei
o indemnizatii persoane handicap - 338 mii lei
o chelt materiale - 6 mii lei
6. Servicii si dezvoltare publica: 979. 5 lmii lei
o cheltuieli de personal - 102 mii lei
o bunuri si servicii - 300,30 mii lei
o transferuri ADI Beba Veche - Dudestii Vechi - 170 mii lei
o investitii - 407.21 mii lei
7. Protectia mediului: 325 mii lei
o bunuri si servicii - 300 mii lei
o investitii - 25 mii lei
8. Transport: 1045 mii lei
o bunuri si servicii - 620 mii lei
o investitii- 425 mii lei

TOTAL CHELTUIELI: 7559.42 mii Iei

Art. 2. Prezenta se comunica ;

Instituţia Prefectului Timiş
Consiliului Judeţean Timiş
Compartimentului financiar-contabil
Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 03 din 22.02.2016.pdf
868 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL