Publicat la 22-02-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timiş ,

Având în vedere volumul de activitate şi natura atribuţiilor autorităţilor publice locale ale comunei Dudeştii Vechi, precum şi necesarul de personal pentru îndeplinirea acestor activităţi

Având în vedere referatul primarului cu nr. 499/19.02.2016, anexele aferente precum, avizul favorabill cu nr. 709 I 22.02.2016 al Comisie Juridice, Disciplină şi Administraţie Publică Locală, avizul favorabil cu nr. 706 I 22.02.2016 al Comisiei Economice, Buget-Finanţe, Agricultură, Amenjarea Teritoriului,

Având în vedere dispoziţiile Legii 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, a Legii nr. 53 I 2003 privind Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 284 I 201 O privind salarizarea unică a personalului din instituţiile publice.

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit. (c) şi art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administraţiei publice locale , cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă organigrama aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Dudeştii Vechi, jud. Timiş, pentru anul 2016, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2 Se aprobă Statul de funcţii al aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Dudeştii Vechi, jud. Timiş, pentru anul 2016, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.3 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului Timis Consiliului Judetean Timis Agenţiei Nationale a Funcţionarilor Publici Locuitorilor comunei

DOCUMENTUL PDF MAI CONȚINE ȘI URMĂTOARELE PAGINI:

  • Anexa I la H.C.L. 4122.02.2016

PENTRU A VIZUALIZA DOCUMENTUL COMPLET, DESCĂRCAȚI FIȘIERUL ÎN FORMAT PDF DE MAI JOS

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 04 din 22.02.2016.pdf
686 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL