Publicat la 09-03-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judeţul Timiş ,

Având în vedere: - referatul primarului cu nr. 1034 I 08.03.2016

- avizul favorabil al Comisiei juridice, Disciplină şi Administraţie Publică Local cu nr.1047/09.03.2016 şi avizul favorabil al Comisiei Economice, Buget, Finanţe, Agricultură şi Amenajarea teritoriului cu nr.1044/09.03.2016,

- planul topografic întocmit şi avizat de către SC Geolink SRL

Ţinând cont de prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificărileşi completările ulterioare şi prevederile H.G. 540 I 2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice,

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit. (c) si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1.1 Se aprobă clasificarea drumului de exploatare 464, în lungime totală, de 1,43 km în categoria drumurilor comunale - DC 2.

1.2 Acest sector de drum , se află pe teritoriul administrativ al Comunei Dudeştii Vechi şi face legătura între satul Colonia Bulgară, comuna Dudeştii Vechi şi satul Cherestur, comuna Beba Veche.

Art.2 Prevederile prezentei Hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către primarul Comunei Dudeştii Vechi prin departamentele de specialitate.

Art.3 Prezenta se comunică: Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş Consiliului Judeţean Timiş BCPI Sânnicolau Mare Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL NR 8 din 09..03.2016.pdf
759 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL