Publicat la 09-03-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judeţul Timiş ,

Având în vedere faptul că în cvartalul nr. 84 al comunei Dudestii Vechi exista teren care nu figureaza înscris în Cartea Funciara,

Având în vedere faptul ca terenul descris mai sus nu a facut obiectul Legii nr.1811991 precum si faptul că pentru terenul respectiv nu au fost înregistrate cereri privind reconstituirea dreptului de proprietate,

Având în vedere referatul primarului comunei Dudestii Vechi înregistrat cu nr. 1035 I 08.03.2016 privind necesitatea evidentierii in Cartea Funciara a terenului aflat in proprietatea privata a comunei Dudestii Vechi,

In conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit. (c) si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cli 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă înscrierea în Cartea Funciară, în proprietatea privată a Comunei Dudeştii Vechi, a terenului situat în cvartalul 84 Dudeştii Vechi, în suprafaţa de 1.050 mp, identificat conform măsuratorilor şi a planului întocmit de Concret Cad SRLD, care face parte integrantă din prezenta Hotărare.

Art.2 (1) Terenul descris mai sus nu face obiectul nici unei Legi a fondului funciar, respectiv Legii 1811991, Legii 112000, Legii 10/2001, Legii 247/2005 şi Legii 165/2013.

(2) Terenul nu este înscris în ordinul prefectului.

(3) Terenul nu se află în proprietatea Agenţiei Domeniilor Statului.

Art.3 Prezenta se comunică: Instituţiei Prefectului Timiş Consiliului Judetean Timiş BCPI Sânnicolau Mare Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL NR 9 din 09.03.2016.pdf
681 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL