Publicat la 16-03-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al comunei Dudeştii Vech ;

Având în vedere cererea din parte SC EMILIANA WEST ROM SRL cu sediul în localitatea Dudeştii Vechi, Ferma nr. 3 Cociohat, judeţul Timiş, prin l.N.C.D.I.F. - "ISPIF" BUCURESTI SUCURSALA BANAT, cu numărul de înregistrare 462/l 0.02.2016,

Tinând cont de referatul viceprimarului cu nr. 1040/09 .03.2016, avizul Comisiei juridice, disciplină şi administraţie publică locală cu nr. 1134/15.03.2016 şi avizul favorabil al Comisiei economice, buget-finanţe, agricultură şi amenajarea teritoriului cu nr. 1135/15.03.2016,

Ţinând cont de faptul că pe teritoriul comunei Dudeştii Vechi, societatea SC EMILIANA WEST ROM SRL cu sediul în localitatea Dudeştii Vechi, judeţul Timiş, desfăşoara activităţi agro-zootehnice şi are în proprietate teren agricol;

În conformitate cu documentaţia tehnică „AMENAJARE IRIGAŢII LA S.C. EMILIANA WEST ROM S.R.L. - SISTEM ARANCA, COMPARTIMENTUL IV", JUD. TIMIŞ, autorizată prin Autorizaţie de construire nr. 134 din 17.05.2012 emisă de către Consiliul Judeţean Timiş;

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit. ( c) şi art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administraţiei publice locale , cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenţi , 13 consilieri în funcţie,

--------------------

Hotărăște:

Art. 1. Consiliul Local al comunei Dudeştii Vechi aprobă executarea lucrărilor în cadrul investiţiei „AMENAJARE IRIGAŢII LA S.C. EMILIANA WEST ROM S.R.L. - SISTEM ARANCA, COMPARTIMENTUL IV", JUD. TIMIŞ, pe terenul aflat pe raza teritorial administrativă a comunei Dudeştii Vechi.

Art. 2. Beneficiarul este răspunzător de respectarea dreptului de proprietate, şi notificarea proprietarilor sau a deţinătorilor terenurilor sub orice titlu, despre lucrările ce se vor efectua avându-se în vedere că din terenul deţinut şi exploatat de către SC Emiliana West Rom SRL fac parte şi terenuti arendate, respectiv concesionate.

Art. 3. Prin lucrările executate se va asigura libera circulaţie la terenurile proprietate privată care nu sunt deţinute de către SC EMILIANA WEST ROM SRL.

Art. 4. (1) Pe perioada execuţiei lucrărilor se vor asigura căi ocolitoare de acces, astfel încât libera circulaţie să nu fie obstrucţionată în nici un fel.

(2) În cadrul proiectul va menţinut drumul comunal care face legătura între localităţile Dudeştii Vechi şi Nerău. În zonele în care canalele se intersectează cu acest drum, vor fi realizate podeţe care să permită traversarea acestora.

Art. 5. (1) Beneficiarul se obligă să realizeze operaţiuni de decolmatare a canalului Aranka, în intravilanul localităţii Dudeştii Vechi, pe o distanţă de S km. de la kilometrul l 4+500 până la kilometrul l 9+500.

(2) La intrarea în localitate la kilometrul 14+500 va fi realizat un stăvilar iar la ieşire, la kilometrul 19+500 va fi realizat un baraj deversor, astfel încât să fie asigurat un nivel minim al apei, în perioadele de secetă.

Art.6 Suprafeţele de teren aflate în administrarea Consiliului Local al Comunei Dudeştii Vechi care vor fi afecate ca urmare a implementării acestui proiect vor fi realocate, conform unei Hotărâri viitoare, prin care va fi stabilită suprafaţa şi amplasamentul acestora.

Art. 7. Prezenta se comunică: Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş Consiliului Judeţean Timiş SC Emiliana West Rom SRL I.N.C.D.I.F, I.S.P.I.F. Bucureşti, Sucursala Banat Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 10 din 16.03.2016.pdf
632 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL