Publicat la 16-03-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis

Având in vedere referatul dl.primar cu nr. 1211/16.03.2016, avizul favorabil al Comisiei economice, buget - fmante, agricultura şi amenajarea teritoriului şi avizul favorabil al Comisiei juridică, disciplină şi Administraţie Publică Locală

Având în vedere prevederile Hotărârilor Consiliului Local Dudestii Vechi cu 7 din 22.02.2016 privind aprobarea concesionării terenului înscris în CF 403892 Dudeştii Vechi în suprafaţă de 2.400 mp

In conformitate cu art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit a si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 11 voturi pentru, 1 abţinere, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă caietul de sarcini al concesionării, terenului aflat în domeniul privat al Comunei Dudeştii Vechi, înscris în CF 403892 Dudeştii Vechi, având numărul cadastral 403892, în suprafaţa de 2.400 mp, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2 Se aprobă studiul de oportunitate al concesionării, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.3 Se aprobă documentaţia de atribuire privind concesionare bunului descris mai sus, conform anexei 3, care face parte integrantă din prezenta Hotărare.

Art.4 Prezenta se comunică : Instituţiei Prefectului Judetului Timiş Consiliului Judeţean Timiş Compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului primarului Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL NR 11 din 16.03.2016.pdf
551 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL