Publicat la 16-03-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis

Având in vedere referatul dl.primar cu nr. 1211/16.03.2016, avizul favorabil al Comisiei economice, buget - finante, agricultura şi amenajarea teritoriului şi avizul favorabil al Comisiei juridică, disciplină şi Administraţie Publică Locală

Având în vedere prevederile Hotărârilor Consiliului Local Dudestii Vechi cu 37 din 19.06.2015 privind aprobarea concesionării imobilului situat în Cheglevic la nr. 228

In conformitate cu art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit a si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri în functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă caietul de sarcini al concesionării, terenului înscris în CF 405863 Dudeştii Vechi, având număr cadastral 6/b, în suprafaţă de 619 mp, aflat în domeniul public al Comunei Dudeştii Vechi.

Art.2 Se aprobă studiul de oportunitate al concesionării, conform anexei 2 , care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.3 Se aprobă documentaţia de atribuire privind concesionare bunului descris mai sus, conform anexei 3, care face parte integrantă din prezenta Hotărare.

Art.4 Prezenta se comunică : Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş Consiliului Judeţean Timiş Compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului primarului Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL NR 12 din 16.03.2016.pdf
674 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL