Publicat la 16-03-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis

Având in vedere referatul dl.primar cu nr. 1182 I 16.03.2016 întocmit pentru sedinţa din data de 16.03.2016

Ţinând cont de prevederile OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

Văzând prevederile Legii nr. 213/1998 privind regimul proprietatii publice cu modificarile si completarile ulterioare ;

In conformitate cu art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit a si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 11 voturi pentru, o abţinere, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri în functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1(1) Se emite acordul de principiu pentru concesionarea imobilului înscris în CF 401693 Dudeştii Vechi, având nr. cadastral 9106/1, în suprafaţă de 71.200 mp având ca destinaţie "Baltă cu stuf', aflat în interiorul localităţii Dudeştii Vechi.

(2) Perioada pentru care urmează să se concesioneze acest imobil este de 49 de ani.

Art.2 Concesionarea urmează să se realizeze către o asociaţie/societate sportivă care are drept obiect de activitate practicarea pescuitului sportiv în regim "catch and release"

Art.3 Concesionarul trebuie să respecte dispoziţiile legislaţiei sportive şi de mediu privind practicarea pescuitului sportiv şi se obligă să gestioneze balta, astfel încât să asigure dezvoltarea şi întreţinerea terenului concesionat la standarde înalte.

Art.5 Terenul descris mai sus nu face obiectul nici unei Legi a fondului funciar, respectiv Legii 18/1991, Legii 112000, Legii 10/2001, Legii 247/2005 şi Legii 165/2013.

( 2) Terenul nu este înscris în ordinul prefectului.

(3) Terenul nu se află în proprietatea Agenţiei Domeniilor Statului. Art.6 Prezenta se comunică : - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş - Consiliului Judeţean Timiş - Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL NR 14 din 16.03.2016.pdf
692 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL