Publicat la 12-04-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judeţul Timiş,

Având în vedere prevederile Dispoziţiei primarului nr. 32/22.03.2016, referatul cu nr. 1667/12.04.2016 privind validarea rectificării bugetare realizate prin dispoziţia primarului, avizul favorabil al Comisiei economica, buget, finanţe, agricultură şi amenajarea teritoriului cu nr. 1677/12.04.2016.

În conformitatea cu prevederile art. 82 din Legea 273 / 2006 privind finaţele publice

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct. l s1 art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale, cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se validează Dispoziţia primarului nr. 32/22.03.2016 privind rectificarea bugetară pe trimestrul I al anului 2016, care face parte integrantă din prezentul act.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se deleagă Departamentul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.3 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului Timis Consiliului Judetean Timis Departamentului financiar contabil Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL NR 15 din 12.04.2016.pdf
657 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL