Publicat la 12-04-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis

Având în vedere referatul primarului cu nr. 1603 din 07.04.2016 si anexa la acesta,

Vazând avizul Comisiei juridice, disciplina si administratie publica local cu nr. 1676/12.04.2016 şi avizul Comisiei Economice, buget-finante, agricultura si amenjarea teritoriului cu nr. 1677112.04.2016

În conformitate cu prevederile Legii nr. 69 din 28 aprilie 2000, privind educaţia fizică şi sportul cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile HG nr. 884 din 13 septembrie 2001, pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 12 voturi pentru, 1 abţinere, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Asociaţiei Sportive Pobeda Star Bisnov, conform Anexei la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.

Art. 2 Prezenta se comunică : Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş Consiliului Judeţean Timiş Asociaţiei Sportive Pobeda Star Bisnov Locuitorilor comunei

HOTĂRÂREA MAI CONȚINE ȘI URMĂTOARELE:

  • Anexa 1 la H.C.L. 16 din 112 aprilie 2016

PENTRU A VIZUALIZA DOCUMENTUL COMPLET, DESCĂRCAȚI FIȘIERUL ÎN FORMAT PDF DE MAI JOS

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 16 din 12.04.2016.pdf
721 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL