Publicat la 12-04-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliiul Local al comunei Dudestii Vechi, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 12.04.2016,

Tinând cont de rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, înregistrate la nr. 1676/ 12.04.2016, respectiv 1677/12.04.2016

Având în vedere oportunităţile de finanţare prin Programul LEADER aferent Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020;

Ţinând cont de prevederile H.C.L. 22116.12.2004 Având în vedere prevederile din Statutul şi Actul constitutiva! SC Aranka Serveam SRL (art.9),

Luând în considerare anunţul de deschiderea sesiunii de depunere a Strategiilor de Dezvoltare Locală (SOL) aferente măsurii 19 dezvoltarea locală LEADER lansate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

Analizând şi ţinând cont de prevederile:

• GHIDULUI SOLICITANTULUI PENTRU PARTICIPAREA LA SELECŢIA STRATEGI/LOR DE DEZVOLTARE LOCALA;

• Regulamentul (UE) Nr. 130512013;

• Regulamentul de implementare (UE) Nr. 80812014 pentru stabilirea normelor de aplicare a Regulamentul (UE) Nr. 130512013;

• Regulamentul delegat (UE) nr 80712014 de completare a Regulamentului (UE) Nr.130512013;

• Regulamentul (UE) Nr. 130312013

• Regulamentul delegat (UE) nr 48012014 de completare a Regulamentului (UE) Nr.130312013;

• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr 21512014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) Nr.130312013;

• Prevederile leflislaţiei comunitare inclusă în GHIDUL SOLICITANTULUI PENTRU PARTICIPAREA LA SELECŢIA STRATEGI/LOR DE DEZVOLTARE LOCALA

În temeiul Art. 36 alin 2 lit b), Art 45 alin (1) şi alin (2) lit f), Art. 115 alin (1) lit b) din Legea nr.215/2001 Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenţi din 13 consilieri in funcţie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Participarea comunei DUDEŞTll VECHI în cadrul parteneriatului - GAL TRIPLEX CONFINIUM (ASOCIAŢIA GAL TRIPLEX CONFINIUM) în vederea depunerii pentru selecţie şi în vederea implementării STRATEGIEI DE DEZVOLT ARE LOCALĂ A TERITORIULUI PENTRU PERIOADA 2014-2020.

Art.2 Se angajează ca autoritatea publică locală- COMUNA DUDEŞTII VECHI nu va adera la un alt parteneriat ce va implementa o Strategie de Dezvoltare Locală cu finanţare prin PNDR 2014-2020.

Art.3 Se angajează să contribuie alături de ceilalţi membrii ai parteneriatului la asigurarea resurselor necesare desfăşurării optime a tuturor activităţilor necesare în vederea atingerii obiectivului.

Art.4 Se angajează să susţină, alături de ceilalalţi membri, toate costurile conexe proiectului care intervin în derularea acestuia, costuri care nu pot fi finanţate din FEADR şi fără de care proiectul/strategia nu poate fi implementat/implementată.

Art.5 Se împuterniceşte Primarul comunei DUDEŞTII VECHI - GHEORGHE NACOV să semneze toate documentele necesare constituirii parteneriatului respectiv Acordul de Parteneriat (anexat GHIDULUI SOLICITANTULUI) şi orice alte documente conexe proiectului. Art.6 Prezenta hotărâre se comunică: - Instituţiei prefectului Judeţul Timiş; - Consiliului Judeţean Timiş; - Aociaţiei GAL Triplex Confinium; - Locuitorilor comunei.

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 17 din 12.04.2016.pdf
614 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL