Publicat la 12-04-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliiul Local al comunei Dudestii Vechi, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 12.04.2016,

Tinând cont de rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, înregistrate la nr. 1676/ 12.04.2016, respectiv 1677/12.04.2016

Având în vedere oportunităţile de finanţare prin Programul LEADER aferent Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 20 I 4-2020;

Ţinând cont de prevederile H.C.L. 22/16.12.2004 A vând în vedere prevederile din Statutul şi Actul constitutiva! SC Aranka Servcom SRL (art.9),

Luând în considerare anunţul de deschiderea sesiunii de depunere a Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) aferente măsurii 19 dezvoltarea locală LEADER lansate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

Analizând şi ţinând cont de prevederile:

• GHIDULUI SOLICITANTULUI PENTRU PARTICIPAREA LA SELECŢIA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALA;

• Regulamentul (UE) Nr. 130512013;

• Regulamentul de implementare (UE) Nr. 80812014 pentru stabilirea normelor de aplicare a Regulamentul (UE) Nr. 130512013;

• Regulamentul delegat (UE) nr 80712014 de completare a Regulamentului (UE) Nr.130512013;

• Regulamentul (UE) Nr. 130312013

• Regulamentul delegat (UE) nr 48012014 de completare a Regulamentului (UE) Nr.130312013;

• Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr 21512014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) Nr.130312013;

• Prevederile leflislaţiei comunitare inclusă în GHIDUL SOLICITANTULUI PENTRU PARTICIPAREA LA SELECŢIA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALA

În temeiul Art. 36 alin 2 lit b), Art 45 alin (1) şi alin (2) lit t), Art. 115 alin (1) lit b) din Legea nr.215/2001 Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu I 3 voturi pentru, I 3 consilieri prezenţi din 13 consilieri in funcţie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Hotărăşte participarea S.C. Aranka Servcom S.R.L. în cadrul parteneriatului - GAL TRIPLEX CONFINIUM (ASOCIAŢIA GAL TRIPLEX CONFINIUM) în vederea depunerii pentru selecţie şi în vederea implementării "STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A TERITORIULUI PENTRU PERIOADA 2014-2020"

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică: - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş; - Consiliului Judeţean Timiş; - Asociatiei GAL Triplex Confinium; - Locuitorilor comunei.

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 18 din 12.04.2016.pdf
593 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL