Publicat la 12-04-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

a) art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată;

b) art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

c) art. 7 alin. (2) şi art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii;

d) art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;

e) art. 36 alin. (2) lit. b) şi d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

f) Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Luând act de:

a) referatul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Dudestii Vechi, în calitatea sa de initiator, înregistrat cu nr. 1640/11.04.2016, prin care se sustine necesitatea si oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitătii;

a) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 1607/08.04.2016, prin care se motivează, în drept si în fapt, necesitatea si oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitătii;

b) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local DUDESTll VECHI,

Consiliul Local al COMUNEI DUDESTll VECHI. cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenţi din 13 consilieri in funcţie:

--------------------

Hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă documentatia tehnico-economica si implementarea proiectului „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE ÎN COMUNA BEBA VECHE ŞI COMUNA DUDEŞTll VECHI, JUDEŢUL TIMIŞ", denumit în continuare Proiectul. Necesitatea, oportunitatea şi potenţialul economic al investiţiei deriva din faptul că circulaţia, pe aceste străzi/drum comunal, se desfăşoară în condiţii foarte grele în perioadele ploioase şi umede şi din faptul că lucrările necesare colectării şi evacuării apelor sunt deficitare pe majoritatea străzilor. Prin proiect se asigură o circulaţie corespunzătoare pe străzile/drumul comunal care fac obiectul documentaţiei tehnico-economice îmbunătăţindu-se substanţial starea tehnică, siguranţa şi confortul utilizatorilor.

Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investi ţiei, în cazul obţinerii finanţării prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală - P.N.D. R., potrivit legii.

Art. 3. - Autorităţile administraţiei publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi în cadrul Proiectului.

Art. 4. - Numărul locuitorilor şi operatorii economici deserviţi de Proiect, dupa caz, precum şi caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate şi de ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei.

Art. 6. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Dudestii Vechi prin Asociaţia de Dezvoltare lntercomunitara Beba Veche - Dudeştii Vechi.

Art. 7. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Dudestii Vechi, în termenul prevăzut de lege: Primarului comunei Dudestii Vechi Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitara Beba Veche - Dudeştii Vechi lnstitutiei Prefectului - Judeţului TIMIS Locuitorilor comunei, prin afisare

HOTĂRÂREA MAI CONȚINE ȘI URMĂTOARELE:

  • Anexa 1 la H.C.L. 16 din 112 aprilie 2016

PENTRU A VIZUALIZA DOCUMENTUL COMPLET, DESCĂRCAȚI FIȘIERUL ÎN FORMAT PDF DE MAI JOS

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 19 din 12.04.2016.pdf
693 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL