Publicat la 12-04-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Privind aprobarea contractării şi finanţării rambursabile interne sub forma unui credit în valoare de 4.100.000 lei, în vederea realizării proiectului „Proiect integrat privind înfiintarea reţelei de canalizare şi a statiei de epurare în satele - Pordeanu, Cheglevici şi Beba Veche, înfiinţarea şi respectiv, modernizarea retelei de alimentare cu apa potabilă în satele - Pordeanu si Dudestii Vechi, înfiintarea si dotarea centrului de asistenta după programul scolar, de tip after school, în Dudestii Vechi, înfrintarea si modernizarea infrastructurii rutiere din comunele Beba Veche şi Dudeştii Vechi, judeţul Timiş"

 Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judeţul Timiş,

Având în vedere referatul primarului cu nr. 1675 din 12.04.2016, avizele Comisiei Economice cu nr. 1677 din 12.04.2016 şi al Comisie Juridice cu nr. 1676 din data de 12.04.2016

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr.273/2006 privind finaţele publice locale

Văzând dispoziţiile H.G. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare ; Ţinând seama de prevederile art. 942 şi următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte şi convenţii ;

Ţinand cont de prevederile contractului semnat de către Asociaţia de Dezvoltarea Intercom unitară Beba Veche - Dudeştii Vechi cu A.F . l.R. ;

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea acestei investiţii de interes public ;

În temeiul O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Adrninistratiei publice locale, cu 9 voturi pentru, 4 abţineri, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă contractarea şi garantarea unei finanţări rambursabile interne sub forma unui credit în valoare de 4.100.000 lei, pentru o perioadă determinată, credit care se va garanta cu veniturile bugetare proprii la comunei Dudeştii Vechi

Art.2 Contractarea şi garantarea finanţării rambursabile prevăzute la alin. I se face în vederea finalizării investiţiei publice de interes local, respectiv a proiectului „Proiect integrat privind înfiintarea reţelei de canalizare şi a statiei de epurare în satele - Pordeanu, Cheglevici şi Beba Veche, înfiinţarea şi respectiv, modernizarea retelei de alimentare cu apa potabilă în satele - Pordeanu si Dudestii Vechi, înfiintarea si dotarea centrului de asistenta după programul scolar, de tip after school, în Dudestii Vechi, înfiintarea si modernizarea infrastructurii rutiere din comunele Beba Veche şi Dudeştii Vechi, judeţul Timiş", proiect finanţat prin fonduri alocate prin P.N.D.R, în cadrul măsurii 322, conform contractului finantare nerambursabila nr. C322010953700037/19.11.2015 si actele aditionale ulterioare încheiat de Asociatia de dezvoltare intercomunitara Beba Veche - Dudestii Vechi cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale.

Art.3 Din bugetul local al comunei Dudeştii Vechi, se asigura plata integral plata: serviciului datoriei publice, oricăror impozite şi taxe aferente realizarii obiectivelor de investiţii, alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art. I .

Art.4 Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Comunei Dudeştii Vechi următoarele date: Hotărârea Comisie de autorizare a împrumuturilor locale Valoarea finanţării rambursabile menţionate la art. I Gradul de îndatorare al U .A. T. Dudeştii Vechi Durata serviciului datoriei publiice, cu precizarea perioadei de graţie ş1 a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile Dobânzile, comisioanele şi alte costuri aferente finanţării rambursabile Plăţile efectuate din finanţarea rambursabilă

Art.5 Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se încredinţează primarul Comunei Dudeştii Vechi şi departamentele de specialitate din cadrul aparatului propriu. Art.6 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului - Judeţului Timis Consiliului Judetean Timis Departamentului financiar contabil Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 20 din 12.04.2016.pdf
770 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL