Publicat la 12-04-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judeţul Timiş,

Având în vedere referatul primarului cu nr. 1674 din 12.04.2016, avizele Comisiei Economice cu nr. 1677 din 12.04.2016 şi al Comisie Juridice cu nr. 1676 din data de 12.04.2016

Având în vedere prevederile:

- art. 61-63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea de capital,

Ţinând seama de prevederile art. 942 şi următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte şi convenţii ;

Ţinand cont de prevederile contractului semnat de către Asociaţia de Dezvoltarea Intercom unitară Beba Veche - Dudeştii Vechi cu A.F .l.R. ;

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea acestei investiţii de interes public ;

În temeiul O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.l si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale, cu 10 voturi pentru, 3 abţineri, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă Caietul de sarcini pentru „Contractarea unei finanţări rambursabile sub forma unei linii de credit de investiţii în valoare de 4.100.000 lei pentru realizarea proiectului de investiţii publice de interes local prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală", conform Anexei nr.1 la prezenta Hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se încredinţează primarul Comunei Dudeştii Vechi şi departamentele de specialitate din cadrul aparatului propnu.

Art.3 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului - Judeţului Timis Consiliului Judetean Timis Departamentului financiar contabil Locuitorilor comunei

HOTĂRÂREA MAI CONȚINE ȘI URMĂTOARELE:

  • Anexa 1 la H C.L. nr. 21 din 12 aprilie 2016 - CAIET DE SARCINI

PENTRU A VIZUALIZA DOCUMENTUL COMPLET, DESCĂRCAȚI FIȘIERUL ÎN FORMAT PDF DE MAI JOS

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 21 din 12.04.2016.pdf
606 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL