Publicat la 06-05-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Având in vedere adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Inspectoratul de Stat în Construcţii, înregistrată cu nr. 1747 din 19.04.2016

Având în vedere Proiectul de Hotărâre înregistrat cu nr. 1906/29.04.2016 Ţinând cont de avizele Comisiei Economice, Buget-Finanţe şi Comisiei Juridice, înregistrate cu nr. 2000/06.05.2016, respectiv 2001 I 06.05.2016;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificarile şi completările ulterioare ;

Având în vedere Dispoziţiile Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate ;

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri în functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă Regulamentul de Publicitate Locală (R.L.P.) în Comuna Dudeştii Vechi, jud. Timiş, conform anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2 Prezenta Hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarului Comunei Dudeştii Vechi, prin persoanele din cadrul aparatului de specialitate al acestuia.

Art.3 Prezenta se comunică: Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş Consiliului Judeţean Timiş Persoanelor interesate Locuitorilor comunei

PREZENTA MAI CONȚINE ȘI URMĂTOARELE:

  • Anexa la H.C.L. Dudeştii Vechi nr. 23 din 6 mai 2016 - REGULAMENTUL referitor la organizarea, autorizarea şi amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza administrativ-teritoriala a Comunei Dudeştii Vechi
  • CAPITOLUL I. - DISPOZITII GENERALE
  • CAPITOLUL II. - DEFINITII
  • CAPITOLUL III - MIJLOACE DE PUBLICITATE PE RAZA COMUNEI DUDESTII VECHI
  • CAPITOLUL IV REGULI GENERALE DE AMPLASARE A MIJLOACELOR DE PUBLICITATE
  • CAPITOLUL V AVIZAREA SI AUTORIZAREA MIJLOACELOR DE PUBLICITATE
  • CAPITOLUL VI . PRETURI SI TARIFE
  • CAPITOLUL VII. CONTRAVENTII SI SANCTIUNI
  • CAPITOLUL VIII. DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE

PENTRU A VIZUALIZA DOCUMENTUL COMPLET, DESCĂRCAȚI FIȘIERUL ÎN FORMAT PDF DE MAI JOS

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 23 din 06.05.2016.pdf
717 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL