Publicat la 06-05-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Având in vedere:

- referatul primarului Comunei Dudeştii Vechi înregistrat cu nr.1980/05.05.2016;

- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local DUDESTII VECHI, înregistrate cu nr. 2000/ 06.05.2016 si nr. 2001/06.05.2016,

În baza Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciile de salubrizare a localităţilor din judeţul TIMIŞ "Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deseuri TIMIS"(ADID).

În temeiul prevederilor ' art. 45 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţie.

--------------------

Hotărăște:

Art 1. - Se acordă domnului GHEORGHE NACOV - reprezentant al comunei DUDEŞTII VECHI în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş, mandatul special de a vota în Adunarea Generală a ADIO Timiş.

Art. 2 - Prezenta Hotărâre se comunică: - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş - Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară Deseuri TIMIS ' ' Cetăţenilor comunei prin afişare Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL NR 24 din 06.05.2016.pdf
717 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL