Publicat la 06-05-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Având in vedere adresa Asociaţiei Foştilor Deportaţi în Bărăgan înregistrată cu nr. 1766/20.04.2016;

Tinând cont de referatul primarului cu nr. 1959 din 05.05.2016, de avizul Comisiei Economice, Buget-finanţe, agricultură şi amenajarea teritoriului înregistrat cu nr.2000/06.05.2016 şi de avizul Comisie juridice înregistrat cu nr. 2001/06.05.2016 ;

În considerarea art.5 din Legea nr. 120/2006 privind monumentele de for public;

Având în vedere prevederile art. 45, alin.2, lit. e) şi alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri în functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă amplasarea unui monument "În memoria foştilor deportaţi din Bărăgan" pe domeniul public al localităţii Dudeştii Vechi.

Art.2 Se aprobă ca locaţia pe care urmează să fie ridicat acest monument să fie în dreptul sacristiei Bisericii Romano-Catolice din Dudeştii Vechi, între trotuar şi şosea, în aliniament cp monumentul Sf Ioan, conform schiţei anexate la adresă.

Art.3 Inainte de amplasarea monumentul, forma şi dimensiunile acestuia trebuie aprobate de către autorităţile administraţiei publice locale, astfel încât să respecte regulile privind amenajarea teritoriului.

Art.4 Prezenta se comunică: Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş Consiliului Judeţean Timiş Asociaţiei Foştilor Deportaţi din Bărăgan Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL NR 25 din 06.05.2016.pdf
717 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL