Publicat la 13-05-2016 în HCL2009

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timiş ',

Având în referatul primarului înregistrat cu nr. 21 19/13.05.2016 şi avizul Comisiei economică, buget, finanţe, agricultură şi amenajarea teritoriului înregistrat cu nr. 2123/13.05.2016

Văzând raportul de evaluare înregistrat cu nr. 2036/10.05.2016

Ţinând cont de prevederile Legii nr.2 131 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.

În conformitate cu H.G. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi a municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş,

Ţinând cont de prevederile: - H.C .L. Dudeştii Vechi nr. 28/27.05.2002 privind însuşirea domeniului public atestat - H.C.L. Dudeştii Vechi nr. 8/09.03.20 16 privind încadrarea drumului de exploatare 464 în categoria drumurilor comunale - DC 2

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit. ( c) şi art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administraţiei publice locale , cu 1 O voturi pentru, 1 O consilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă completarea inventarului bunurilor din domeniul public atestat al Comunei Dudeştii Vechi însuşit prin Hotărârea Consiliului Local Dudeştii Vechi nr. 28/2002, cu sectorul de drum DC2, provenit din transformare DE 464 în drum comunal, care face legătura între satul Colonia Bulgară, comuna Dudeştii Vechi şi satul Cherestur, comuna Beba Veche, pînă la limita teritorială a U.A.T. Dudeştii Vechi.

Art.2 Acest sector de drum, în lungime totală de 1,43 km va fi trecut în prelungirea DC2, care figurează la poziţia 15 din Anexa 32 - Drumuri Dudeştii Vechi., conform Anexei.

Art.3 Imobilul mai sus menţionat, nu face obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate în baza legilor fondului funciar, nu este grevat de sarcini şi nu face obiectul unui litigiu.

Art.4 Valoarea de inventar a acestui sector de drum va fi de 11.500 lei

Art.5 Prezenta se comunică: Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş Consiliului Judeţean Timiş Locuitorilor comunei

PREZENTA MAI CONȚINE ȘI URMĂTOARELE:

  • Anexa la H.C.L. nr. 26113.05.2016

PENTRU A VIZUALIZA DOCUMENTUL COMPLET, DESCĂRCAȚI FIȘIERUL ÎN FORMAT PDF DE MAI JOS

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 26 din 13.05.2016.pdf
752 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL