Publicat la 13-05-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timiş ,

Având în referatul primarului înregistrat cu nr. 2081/12.05.2016 şi avizul Comisiei economică, buget, finanţe, agricultură şi amenajarea teritoriului înregistrat cu nr. 2123113.05.2016

Ţinând cont de prevederile Legii nr.21311998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.

Văzând raportul de evaluarea a proprietăţii imobiliare "Teren intravilan constuibil cu suprafaţa de 4.104 mp" întocmit de SC Confident Management Consulting SRL şi raportul de evaluare a proprietăţii imobiliare "2 terenuri intravilane constuibile cu suprafaţa de 2.877 mp şi 1.439 mp" întocmit de SC Confident Management Consulting SRL Prevederile art. 123 din Legea administraţiei publice locale 215 I 2001, republicată

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit. (c) şi art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administraţiei publice locale, cu 7 voturi pentru, o abţinere, un vot împotrivă, 1 O consilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţie,

--------------------

Hotărăște:

Art. 1(1) Se însuşeşte Raportul de evaluare a proprietăţii imobiliare "Teren intravilan constuibil cu suprafaţa de 4.104 mp" în Dudeştii Vechi, jud. Timiş, întocmit de SC Confident Management Consulting SRL prin FURDUI Ilie Ioan, evaluator autorizat ANEVAR.

1.(2)Terenul înscris în CF 403886 Dudeştii Vechi, aflat în domeniul privat al comunei Dudeştii Vechi, conform raportului mai sus menţionat are o valoare de 73. 700 lei.

Art.2.(1) Se însuşeşte Raportul de evaluare a proprietăţii imobiliare "2 terenuri intravilane construibile cu suprafaţa de 2.877 mp şi 1.439 mp" în Dudeştii Vechi, jud. Timiş, întocmit de SC Confident Management Consulting SRL prin FURDUI Ilie Ioan, evaluator autorizat ANEVAR.

2.(2) Terenurile înscrise în CF 405422 Dudeştii Vechi, aflat în proprietatea d-lui BUDUR Pavel şi a soţiei BUDUR Maria şi terenul înscris în CF 401293 Dudeştii Vechi, aflat în proprietatea d-lui BUDUR Pavel sunt evaluate împreună la suma de 77.400 lei.

Art.3 Prezenta se comunică: Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş Consiliului Judeţean Timiş D-lui Budur Pavel şi dnei. Budur Maria Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL NR 28 din 13.05.2016.pdf
743 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL