Publicat la 13-05-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Având în vedere cererea dl. Tatov Marius, înregistrată cu nr. 2025/10.05.2016

Tinând cont de referatul primarului cu nr. 2120113.05.2015 şi de avizul favorabil al Comisiei buget, finanţe, agricultură şi amenajarea teritorului cu nr. 2123/13.05.2016,

Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local Dudeştii Vechi nr. 43/2011

Văzând raportul de evaluare a terenului, întocmit de ing. Suteu Vasile Mircea, evaluator autorizat ANEV AR

Având în vedere prevederile Legii nr. 213 I 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia

In conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 9 voturi pentru, o abţinere, 1 O consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se însuşeşte raportul de evaluare a terenului în suprafaţă de 679 mp înscris în CF 401825 Dudeştii Vechi, executat de către ing. S uteu Vasile Mircea, evaluator autorizat prin care acesta este evaluat la suma de 3000 lei.

Art.2 Se aprobă vânzarea directă a terenului înscris în CF 401825 Dudeştii Vechi, nr. top 15245, în suprafaţă de 679 mp către dl. TATOV Marius, CNP 1660402353945 proprietar al construcţiilor edificate pe aceste, identificat cu CI seria TM nr. 997470 cu domiciliul în Dudeştii Vechi, nr. 254, et.l, ap. 5.,jud. Timiş

Art.3 Preţul vânzării este de 3030 lei, respectiv preţul la care este evaluat terenul majorat cu 1 %.

Art.4 Se deleagă dl. secretar UZUN Petru, identificat cu CI seria TZ nr. 146558, cu domiciliul în Dudeştii Vechi, nr. 218, jud. Timiş în vederea semnării actelor în faţa notarului public.

Art.5 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului - Judeţul Timiş Consiliului Judeţean Timiş D-lui. Tatov Marius Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 29 din 13.05.2016.pdf
676 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL