Publicat la 13-05-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Tinând cont de referatul nr. 2122/13.05.2015, întocmit de d-l primar, prin care acesta propune scoaterea la licitaţie în vederea concesionării a terenului în suprafaţa de 1.050 mp, înscris în CF 405836 Dudeştii Vechi,

Ţinând cont de avizul favorabil al Comisiei Economică, Buget, Finanţe, Agricultură şi Amenajarea Teritoriului cu nr. 2123/13.05.2016,

Având în vedere: - prevederile O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune publică,

In conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 9 voturi pentru, o abţinere, 1 O consilieF-i prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă concesionarea, prin licitaţie publică, a suprafeţei de 1.050 mp înscrisă în CF 405836 Dudeştii Vechi, aflată în proprietatea privată a Comunei Dudeştii Vechi.

Art.2 Durata pe care unnează să fie concesionat acest imobil este de 40 de ani.

Art.3 Preţul de pornire al licitaţiei se stabileşte la valoarea de 1,2 lei/mp/an.

Art.4 Documentaţia de licitaţie urmează să fie aprobate într-o sedinţă viitoare. În caietul de sarcini va fi menţionat faptul că spaţiul urmează să fie concesionat în vederea realizării unor spaţii de depozitare.

Art.5 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului - Judeţul Timiş Consiliului Judeţean Timiş Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL NR 30 din 13.05.2016.pdf
640 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL