Publicat la 25-05-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

A vând în vedere:

- referatul primarului Comunei Dudeştii Vechi înregistrat cu nr. 2246/25.05.2016 prin care se susţine necesitatea şi oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, prin care se motivează, în drept şi în fapt, necesitatea şi oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivităţii;

- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local DUDESTII VECHI, înregistrat cu nr. 2262 I 25.05.2016

Ţinând cont de prevederile:

- art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată;

- art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

- art. 7 alin. (2) şi art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287 /2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii;

- art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;

- art. 36 alin. (2) lit. b) şi d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu 11 voturi pentru, 11 consilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţie. Consiliul Local al Comunei Dudeştii Vechi,

--------------------

Hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă documentaţia tehnico-economica si implementarea proiectului „MODERNIZARE STRAZI ÎN COMUNA DUDEŞTII VECID, JUDEŢUL TIMIŞ", denumit în continuare Proiectul. Necesitatea, oportunitatea şi potenţialul economic al investiţiei deriva din faptul că circulaţia, pe aceste străzi, se desfăşoară în condiţii foarte grele în perioadele ploioase şi umede şi din faptul că lucrările necesare colectării şi evacuării apelor sunt deficitare pe majoritatea străzilor. Prin proiect se asigură o circulaţie corespunzătoare pe străzile care fac obiectul documentaţiei tehnico-economice îmbunătăţindu-se substanţial starea tehnică, siguranţa şi confortul utilizatorilor.

Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiţiei, în cazul obţinerii finanţării prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit legii.

Art. 3. - Autorităţile administraţiei publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi în cadrul Proiectului.

Art. 4. - Numărul locuitorilor şi operatorii economici deserviţi de Proiect, dupa caz, precum şi caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate şi de ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei.

Art. 6. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Dudeştii Vechi

Art. 7. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Dudestii Vechi în termenul prevăzut de lege, următorilor: Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş Consiliului Judeţean Timiş Primarului comunei Dudestii Vechi Locuitorilor comunei, prin afişare

PREZENTA HOTĂRÂRE MAI CONȚINE:

  • LISTA INSTITUŢIILOR DE INTERES PUBLIC deservite de proiectul „MODERNIZARE STRAZI ÎN COMUNA DUDEŞTII VECIIl, JUD. TIMIŞ"

PENTRU A VIZUALIZA DOCUMENTUL COMPLET, DESCĂRCAȚI FIȘIERUL ÎN FORMAT PDF DE MAI JOS

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 31 din 25.05.2016.pdf
688 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL