Publicat la 25-05-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Având în vedere:

- referatul primarului Comunei Dudeştii Vechi înregistrat cu nr. 2247/25.05.2016;

- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local DUDESTII VECHI,

înregistrat cu nr. 2262 I 25.05.2016

Ţinând cont de prevederile:

- art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată;

- art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

- art. 7 alin. (2) şi art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii;

- art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;

- art. 36 alin. (2) lit. b) şi d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu 11 voturi pentru, 11 consilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţie. Consiliul Local al Comunei Dudeştii Vechi,

--------------------

Hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă documentaţia tehnico-economica si implementarea proiectului „ MODERNIZARE GRĂDINĂŢĂ ÎN LOCALITATEA DUDEŞTII VECID, JUDEŢUL TIMIŞ", denumit în continuare Proiectul. Prin proiect se asigură desfăşurarea în condiţii mai bune a activităţilor din învăţământul preşcolar în clădirea care fac obiectul documentaţiei tehnico-economice îmbunătăţindu-se substanţial starea tehnică, siguranţa şi confortul utilizatorilor.

Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiţiei, în cazul obţinerii finanţării prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit legii.

Art. 3. - Autorităţile administraţiei publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi în cadrul Proiectului.

Art. 4. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate şi de ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei.

Art. 5. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Dudeştii Vechi

Art. 6. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Dudestii Vechi în termenul prevăzut de lege, următorilor: Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş Consiliului Judeţean Timiş Primarului comunei Dudestii Vechi Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 32 din 25.05.2016.pdf
707 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL