Publicat la 25-05-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

A vând în vedere:

- referatul primarului Comunei Dudeştii Vechi înregistrat cu nr. 2249125.05.2016;

- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local DUDESTII VECIB, înregistrat cu nr. 2262 125.05.2016

Ţinând cont de prevederile:

- proiectului "Modernizare Cămin Cultural Karol Telbizov din Dudeştii Vechi, jud. Timiş"care urmează să fie depus pe Programul Naţional de Dezvoltare Rurală ;

- cerinţele din Ghidul de :finanţare şi de necesitatea reabilitării clădirii ;

- prevederile art. 3 si 4 din Legea 21311998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu 11 voturi pentru, 11 consilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţie. Consiliul Local al Comunei Dudeştii Vechi,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 - Se aprobă schimbarea destinaţiei imobilului situat în Dudeştii Vechi, la numărul 159 din "Sală de sport" în Cămin Cultural.

Art.2 Imobilul descris la art. 1 face parte din domeniul public al Comunei Dudeştii Vechi, evidenţiat în Anexa nr.32 (Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public) la H.G. 977/2002.

Art.3 Se atribuie denumirea de "Cămin Cultural Karol Telbizov" imobilului descris la art. I .

Art.4 - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Dudestii Vechi în termenul prevăzut de lege, următorilor: Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş Consiliului Judeţean Timiş Primarului comunei Dudestii Vechi Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL NR 33 din 25.05.2016.pdf
723 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL