Publicat la 13-07-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local Dudeştii Vechi întrunit în şedinţă la data de 13 iulie 2016

Având în vedere: Referatul primarului cu nr. 2932 I 13.07.2016 prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor

În temeiul art. 11, art. 36, alin. 2 lit. d) şi e), alin. 6 lit. a), punctul 14 şi alin. 7 lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicate, cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţie

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se desemnează domnul Bono CUCALAN, primar al comunei Dudeştii Vechi, cetăţean român, născut la date de 19.10.1967, la Sânnicolau Mare, domiciliat în Dudeştii Vechi, nr. 242, jud. Timiş, posesor al CI seria TZ, nr. 091941, eliberat de SPCLEP Sînnic.Mare, la data de 17 .1O.2013, să participe la toate adunările generale ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare Deşeuri (ADID) Timiş, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local Dudeştii Vechi orice document va fi necesar pentru modificarea statutului şi actului constitutiv al ADID Timiş, precum şi orice alt document va fi necesar în vederea unei bune funcţionări a ADID Timiş.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş Consiliului Judeţean Timiş Domnului Primar Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare Deşeuri Timiş Locuitorilor comunei Dudeştii Vechi

Descarcă documentul în format PDF:

HCL NR 07 din 13.07.2016.pdf
669 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL