Publicat la 13-07-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Având în vedere referatul primarului înregistrat cu nr. 2938 I 13.07.2016

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare.

Ţinând cont de demisia d-lui Şerban Nicolae din funcţia de administrator al SC Zelenata Treva SRL Prevederile art. 11 şi art. 12 din Actul constitutiv al SC Zelenata Treva SRL

Luând în considerare prevederile Legii 152 I 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerţului

În conformitate cu art. 36 alin 1, alin 2 lit.( d), alin 6 lit. (a) pct.1 si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Începând cu data emiterii prezentei Hotărâri, domnul ZĂRNESCU GrigoreMatei, CNP 1580226354781, cu domiciliul în Timişoara, str. Amforei, nr.10, sc.C, et.3, ap.16, jud. Timiş, identificat cu C.I. seria TM nr. 883080 eliberat de SPCLEP Timişoara la data de 23.02.2011, se numeşte în funcţia de administrator unic al SC Zelenata Treva SRL.

Art.2 Numirea dl. Zămescu Grigore Matei în functia de administrator se face pe o perioadă nelimitată.

Art.3 Reprezentarea domnului ZARNESCU Grigore Matei este generală, urmând a fi exercitată în raporturile societăţii cu organele financiar-bancare, cu organele de stat şi de justiţie, partenerii contractuali şi cu salariaţii societăţii.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri, se încredinţează primarul comunei Dudeştii Vechi, prin persoanele din cadrul aparatului de specialitate.

Art.5 Se imputerniceste dl. Tarnescu Grigore Matei identificat cu C.I. seria TM nr. 883080 eliberat de SPCLEP Timişoara la data de 23.02.2011 să depună, să ridice, să semneze toate documentele si sa indeplineasca toate activitatile necesare pentru înregistrarea prezentei hotarari şi a tuturor consecinţelor ce decurg din aceasta, să reprezinte societatea în faţa autorităţilor competente în scopul arătat, incluzând, dar rară a se limita la Oficiul Registrului Comerţului, unitati bancare si institutii de credit, in fata oricaror persoane fizice sau juridice, oriunde va fi nevoie, in vederea redactarii, semnarii si depunerii actelor necesare.

Art.6 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului - Judeţul Timiş Consiliului Judeţean Timiş D-lui Zămescu Grigore-Matei Locuitorilor comunei

 

Descarcă documentul în format PDF:

HCL NR 08 din 13.07.2016.pdf
811 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL