Publicat la 20-07-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timiş ,

Având în vedere volumul de activitate şi natura atribuţiilor autorităţilor publice locale ale comunei Dudeştii Vechi, precum şi necesarul de personal pentru îndeplinirea acestor activităţi

Având în vedere referatul primarului cu nr. 2954/13.07.2016, şi avizul favorabil cu nr. 3057 I 20.07.2016 al Comisie Juridice, Disciplină şi Administraţie Publică Locală,

Ţinând cont de prevederile H.C.L nr. 4 din 22 februarie 2016 şi H.C.L. nr. 3 din 22 februarie 2016

Având în vedere dispoziţiile Legii 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, a Legii nr. 53 I 2003 privind Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 284 I 2010 privind salarizarea unică a personalului din instituţiile publice.

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit. (c) şi art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administraţiei publice locale , cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţie,

--------------------

Hotărăște:

Art. 1 Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii din cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Dudeştii Vechi, jud. Timiş, pentru anul 2016, după cum urmează: - se înfiinţează "Compartimentul achiziţii publice" care urmează să cuprindă un post de referent achiziţii publice, funcţie contractuală de execuţie, clasa a III-a, grad profesional debutant.

Art. 2 Noul post înfiinţat va fi în subordinea directă a primarului localităţii Dudeştii Vechi.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri, se încredinţează primarul comunei Dudeştii Vechi, prin persoanele din cadrul aparatului de specialitate.

Art. 4 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului - Judeţul Timis Consiliului Judetean Timiş Agenţiei Nationale a Funcţionarilor Publici Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL NR 11 din 20.07.2016.pdf
606 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL