Publicat la 20-07-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Având în vedere referatul primarului înregistrat cu nr. 2937 I 13.07.2016 şi avizul favorabil al Comisiei juridice, disciplina, administratie publica locala si apărarea drepturilor omului cu nr. 3057 / 20.07.2016

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare Prevederile art. 9 şi art. 11 din Actul constitutiv al SC Aranka Servcom SRL

Luând în considerare prevederile Legii 152 I 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerţului

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.l si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 7 voturi pentru, 4 voturi împotrivă, o abţinere, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se revoacă domnul Kercsov Ioan din funcţia de director al SC Aranka Servcom SRL, începând cu data emiterii emiterii prezentei Hotărâri.

Art.2 Începând cu data emiterii prezentei Hotărâri, se numeşte domnul ZĂRNESCU Grigore-Matei, CNP 1580226354781, cu domiciliul în Timişoara, str. Amforei, nr.10, sc.C, et.3, ap.16, jud. Timiş, identificat cu C.I. seria TM nr. 883080 eliberat de SPCLEP Timişoara la data de 23.02.2011, în funcţia de director (administrator) al SC Aranka Servcom SRL.

Art.3 Numirea dl. Zărnescu Grigore Matei în functia de administrator se face pe o perioadă nelimitată.

Art.4 Reprezentare domnului ZARNESCU Grigore Matei este generală, urmând a fi exercitată în raporturile societăţii cu organele financiar-bancare, cu organele de stat şi de justiţie, partenerii contractuali şi cu salariaţii societăţii.

Art.5 Se imputerniceste dl. Tarnescu Grigore Matei identificat cu C.I. seria TM nr. 883080 eliberat de SPCLEP Timişoara la data de 23.02.2011 să depună, să ridice, să semneze toate documentele si sa indeplineasca toate activitatile necesare pentru · înregistrarea prezentei hotarari şi a tuturor consecinţelor ce decurg din aceasta, să reprezinte societatea în faţa autorităţilor competente în scopul arătat, incluzând, dar fără a se limita la Oficiul Registrului Comerţului, unitati bancare si institutii de credit, in fata oricaror persoane fizice sau juridice, oriunde va fi nevoie, in vederea redactarii, semnarii si depunerii actelor necesare.

Art.6 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului - Judeţul Timiş Consiliului Judeţean Timiş D-lui Kerciov Ioan şi Zărnescu Grigore-Matei Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL NR 12 din 20.07.2016.pdf
768 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL