Publicat la 20-07-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vecbi, judetul Timis,

Văzând referatul întocmit de referentul cultural Pavel Velciov, înregistrat cu nr. 2935/13.07.2016 Tinând contde referatul primarului cu nr. 2936/13.07.2016 şi de avizul Comisie economice, buget-finanţe, agricultură, amenajarea teritoriului, protecţia mediului şi urbanism cu nr. 3056 I 20.07.2016;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr.3 din 22 februarie 2016 privind bugetul local şi prevederile H.C.L. nr. 76 din 3 decembrie 2015 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2016

In conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Începând cu data emiterii prezentei Hotărâri, taxa perceputa pentru încbirierea Căminului Cultural "Jâku Ronkov" Dudeştii Vecbi în vederea organizării diverselor evenimente se stabileşte la suma de 1.000 lei (omielei).

Art.2 Primarul Comunei Dudeştii Vechi, prin persoanele din cadrul aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

Art.3 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului -Judeţul Timiş Consiliului Judetean Timiş Departamentului taxe şi impozite Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL NR 14 din 20.07.2016.pdf
614 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL