Publicat la 20-07-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis

Având în vedere referatul primarului înregistrat cu nr. 3016 I 19.07.2016, avizul favorabil cu nr. 3056/20.07.2016 dat de Comisia economică, buget-finanţe, agricultură, amenajarea teritoriului, protecţia mediului şi urbanism şi avizul favorabil nr. 3057/20.07.2016 dat de Comisia juridică, disciplină, administraţie publică locală şi apărarea drepturilor omului,

Ţinând cont de modificările Legii nr.227/015 privind Codul fiscal, art. 291 alin. (1), şi de prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea P.N.D.L.

In conformitate cu art. 36 alin.7 lit. a pct. 1, art. 37 si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale, cu 12 voturi pentru, din 12 consilieri prezenti, 13 consilieri în functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1. Se aprobă devizul general pentru proiectul "Modernizare străzi în comuna Dudeştii Vechi", conform Anexei nr.I, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2 Se aprobă devizul financiar pentru proiectul "Modernizare străzi în comuna Dudeştii Vechi", conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.3 Se aprobă devizul pe obiect-Lucrări de construcţii şi instalaţii pentru proiectul "Modernizare străzi în comuna Dudeştii Vechi" conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.4 Prezenta se comunica: Institutiei Prefectului - Judeţul Timiş Consiliului Judeţean Timis Celor in cauza Locuitorilor comunei

PREZENTA HOTĂRÂRE MAI CONȚINE:

  • Anexa nr. l la H.C.L. nr. 17 din 20.07.2016 - DEVIZ GENERAL - MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA DUDEŞTll VECHI, JUDEŢUL TIMIŞ
  • Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 17 din 20.07.2016 - DEVIZ FINANCIAR
  • Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 17 din 20.07.2016 - Devize pe obiect Lucrări de construcţii şi instalaţii

PENTRU A VIZUALIZA DOCUMENTUL COMPLET, DESCĂRCAȚI FIȘIERUL ÎN FORMAT PDF DE MAI JOS

Descarcă documentul în format PDF:

HCL 17 din 20.07.2016.pdf
764 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL