Publicat la 20-07-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Privind împuternicirea domnului primar Bono CUCALAN în vederea negocierilor cu Telekom Romanian Mobile Communications SA pentru suprafata pe care această societate doreşte să o închirieze pe turnul de apă

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis ,

Având în vedere cererea Telekom Romanian Mobile Communications SA înregistrată cu nr.2823 din 08.07.2016,

Ţinând cont de referatul primarului înregistrat cu nr. 3017 din 19.07.2016,

Ţinând cont de prevederile contractului de locaţiune cu nr. CR4398 din data de 27.07.2006, care expiră în data de 27.07.2016,

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 273 din 2006 privind finanţele publice locale, actualizată cu modificările si completările ulterioare,

În conformitate cu art. 36 alin 1, art.37 şi art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti,13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se împuterniceşte domnul primar Bono CUCALAN în vederea negocierilor cu Telekom Romania Mobile Communications S.A. pentru spaţiul de pe turnul de apă pe care această societate doreşte să îl cesioneze în vederea amplasării unor echipamente de telefonie mobilă.

Art.2(1) Se împuterniceşte domnul primar să negocieze clauzele contractuale inclusiv cele referitoare la chirie şi perioadă. (2) Chiria percepută nu poate fi una derizorie care să contravină legislaţiei în vigoare.

Art.3 În cazul în care se ajunge la o înţelegere, această împuternicire este valabilă şi pentru semnarea contractului şi a tuturor actelor care decurg ca urmare a acestuia

Art.4 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului - Judeţul Timis Consiliului Judetean Timis DL primar Bono CUCALAN SC Telekom Romanian Mobile Communications SA Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL NR 18 din 20.07.2016.pdf
707 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL