Publicat la 20-07-2016 în HCL2016

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis ,

Având în vedere faptul că terenul identificat în A 1747/1/1 nu este intabulată

Având in vedere faptul ca terenul descris mai sus nu a făcut obiectul Legii nr.18/1991 precum şi faptul că pentru terenul respectiv nu au fost înregistrate cereri privind reconstituirea dreptului de proprietate, Având în vedere referatul primarului comunei Dudestii Vechi înregistrat cu nr. 3026 I 19. 07.2016 privind necesitatea evidenţierii în Cartea Funciară a terenului aflat în proprietatea privată a comunei Dudeştii Vechi,

Tinand cont de prevederile H.C.L. 23 din 28 octombrie 2008

In conformitate cu art. 36 alin 1, alin 2 lit. (c) si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administraţiei publice locale , cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenţi, 13 consilieri în funcţie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă înscrierea în Cartea Funciară, în proprietatea privată a Comunei Dudeştii Vechi, a terenului situat în A 1747/111, în suprafata de 10.000 mp, având următorii vecini: A 1747/112 - nord , HCN 1743 - est , DE 1777 - sud, HCN 1063 - vest.

Art.2(1) Terenul descris mai sus nu face obiectul nici unei Legi a fondului funciar, respectiv Legii 18/1991, Legii 1/2000, Legii 10/2001, Legii 247/2005 şi Legii 165/2013.

(2) Terenul nu este înscris în ordinul prefectului.

(3) Terenul nu se află în proprietatea Agenţiei Domeniilor Statului.

Art.3 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului - Judetul Timis , , Consiliului Judetean Timis BCPI Sannicolau Mare Peroanei/societăţii desemnate pentru a realiza lucrarea de intabulare Locuitorilor comunei, prin afişare

Descarcă documentul în format PDF:

HCL NR 20 din 20.07.2016.pdf
778 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL